Gmina Polanka Wielka jako Beneficjent projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1-5” współfinansowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”  oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0096/17-00 z dnia 17.08.2018 r. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko opracowała i udostępniła narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).