„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Rewitalizacja Centrum: Wzmocnienie lokalnego potencjału terenu w centrum Gminy poprzez zniwelowanie skutków degradacji” mająca na celu zmniejszenie różnic w dostępności i jakości usług publicznych pomiędzy miastem a wsią poprzez zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług publicznych w tym usług rekreacyjnych i kulturalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywany efekt realizacji operacji: odnowione centra miejscowości – liczba obiektów: 1

Wartość dofinansowania przyznana na podstawie umowy nr 00021-65170-UM0600104/18 z dnia 31.10.2018 r.: 499 330,00 zł

Zakres prac wykonanych w ramach etapu operacji:

Wykonawca, wyłoniony zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” (firma BT Project Sp. z o.o.) w pierwszej kolejności wykonał dokumentację projektowo – kosztorysową. Następnie, na podstawie uzyskanej Decyzji Nr 636/19 z dnia 02.08.2019 r. udzielającej pozwolenia na budowę, przystąpiono do właściwych robót budowlanych.

W ramach operacji wykonano:

Całość terenu przeznaczona jest tylko do ruchu pieszego oraz rowerowego (w obrębie toru i placu zlokalizowanego przy torze). W celu ułatwienia dostępności na zrewitalizowany teren osobom niepełnosprawnym przy skrzyżowaniach chodników wykonano nawierzchnię integracyjną. Ponadto opis powierzchni sensorycznych oraz sposobu korzystania z tężni solankowej został przedstawiony również alfabetem Braille’a. W trakcie robót budowalnych sprawowany był nadzór autorski. Wykonawca sporządził dokumentację powykonawczą pełnobranżową.

Beneficjent: Gmina Polanka Wielka, w celu zapewnienia zgodności realizacji robót budowlanych z Prawem budowlanym, zaangażowała inspektora nadzoru.