Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami

PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wywóz nieczystości ciekłych