Opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami

PSZOK – Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wywóz nieczystości ciekłych