W dniu 07.07.2020 r. Wójt Gminy Polanka Wielka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ireny Grzesło podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka”

Planowany okres realizacji projektu: od dnia 07.07.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 793 200,86 zł, w tym 568 710,63 zł pochodzące z dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Działanie 2.1: E-administracja i otwarte zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a z budżetu Gminy Polanka Wielka: 224 490,23 zł.

 Przedmiotem projektu jest dostawa infrastruktury technicznej, oprogramowania (licencje i środowisko pracy) wraz z pracami wdrożeniowo – instalacyjnymi i szkoleniami do Urzędu Gminy Polanka Wielka, co przełoży się na udostępnienie 9 elektronicznych usług publicznych na wysokim poziomie dojrzałości. Celem ogólnym projektu pn.: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C), przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line jak również i pracowników Wnioskodawcy (A2A).

W dniu 23.12.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą:  REKORD SI spółka z o.o. z Bielska – Białej wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę infrastruktury technicznej, oprogramowania (licencje i środowisko pracy) wraz z pracami wdrożeniowo – instalacyjnymi i szkoleniami w ramach projektu.

Z dniem 31.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Polanka Wielka zakończono realizację projektu pn.: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Gmina podjęła decyzję o realizacji projektu, który usprawni prace Urzędu a także wdroży system, dzięki któremu mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli korzystać chcąc zdalnie załatwić formalności. Projekt zaspokaja potrzebę zapewnienia łatwości obsługi, przyjaznych i intuicyjnych interfejsów, co z kolei wpływa na wzrost zaufania do administracji publicznej, a w efekcie partycypacji społecznej. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli i przedsiębiorców pobudza współpracę, a także wpływa na wzrost jakości świadczonych usług publicznych i to zarówno tych świadczonych drogą elektroniczną jak i tradycyjną. Projekt zaspokaja również potrzeby pracowników urzędu, którzy wdrożone oprogramowanie informatyczne wykorzystają na potrzeby wsparcia działania i zarządzania wewnętrznymi zasobami i procesami w urzędzie.

Projekt obejmował wyposażenie infrastruktury teleinformatycznej Gminy o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniające możliwość wdrożenia dojrzałych elektronicznych usług publicznych, opartych o poddane procesowi modernizacji i integracji systemy aplikacyjne „front-office” i „back-office”, wspomagające realizację zadań ustawowych. Innowacyjność polegała na wdrożeniu warstwy łączącej – integrującej systemy informatyczne działające wewnątrz Urzędu Gminy z interesantami. Wytworzony w ramach projektu portal (https://eurzad.polanka-wielka.pl/ ) staje się integratorem istniejących już rozwiązań i zapewnia maksymalnie możliwy a zarazem niezbędny dostęp do danych dziedzinowych systemów informatycznych przetwarzających poszczególne rejestry publiczne, dostarczając w ten sposób bezpośrednio (on-line) konieczne informacje / dane do obsługi realizowanej usługi publicznej. E-usługi publiczne wymagają sprawnej obsługi danego zagadnienia wewnątrz urzędu, niezbędne jest także zapewnienie bezpieczeństwa i integralności udostępnionych danych. Dlatego do realizacji projektu przewidziano dostarczenie i wdrożenie systemów dziedzinowych obsługujących wybrane ewidencje, pracujący wewnątrz urzędu dla sfery finansowej, budżetowej oraz ewidencji prowadzonych przez gminę m.in. ewidencję mienia gminnego.

Zrealizowane e-usługi: