W dniu 07.07.2020 r. Wójt Gminy Polanka Wielka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ireny Grzesło podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka”

Planowany okres realizacji projektu: od dnia 07.07.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 793 200,86 zł, w tym 568 710,63 zł pochodzące z dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja Działanie 2.1: E-administracja i otwarte zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a z budżetu Gminy Polanka Wielka: 224 490,23 zł.

 Przedmiotem projektu jest dostawa infrastruktury technicznej, oprogramowania (licencje i środowisko pracy) wraz z pracami wdrożeniowo – instalacyjnymi i szkoleniami do Urzędu Gminy Polanka Wielka, co przełoży się na udostępnienie 9 elektronicznych usług publicznych na wysokim poziomie dojrzałości. Celem ogólnym projektu pn.: „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Polanka Wielka” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C), przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line jak również i pracowników Wnioskodawcy (A2A).

W dniu 23.12.2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą:  REKORD SI spółka z o.o. z Bielska – Białej wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę infrastruktury technicznej, oprogramowania (licencje i środowisko pracy) wraz z pracami wdrożeniowo – instalacyjnymi i szkoleniami w ramach projektu.