Według danych Banku Danych Lokalnych GUS, w 2014 roku na terenie gminy Polanka Wielka zarejestrowanych było 314 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 (2,5 %) należało do sektora publicznego, a 306 (97,5 %) do prywatnego. W latach 2005-2014 liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy Polanka Wielka wzrosła o 60 (23,6 %). 

Pod względem form prowadzenia działalności gospodarczej zdecydowanie przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowią one 83,4 % wszystkich podmiotów gospodarczych. 
Pod względem branż, dominują podmioty sekcji G według klasyfikacji PKD 2007 – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, motocykli oraz artykułów gospodarstwa domowego (26,8%). Drugą pod względem liczebności podmiotów gospodarczych branżą jest sekcja F– budownictwo (19,1%). 

Liczebnie dominują podmioty branży handlowej, jednak nie są one największymi pracodawcami ze względu na to, że duża część przedsiębiorstw sekcji G to przedsiębiorstwa sektora MŚP, bardzo często osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające więcej, niż kilka osób. Znajduje to odzwierciedlenie na rynku pracy – jak już wspomniano, w gminie Polanka Wielka duże znaczenie dla rynku pracy ma sektor usług nierynkowych, mało elastycznych, nisko korespondujących z sytuacją na rynku. Konieczne są więc działania mające na celu zdywersyfikowanie branż miejscowej gospodarki i tworzenie warunków do powstawania miejsc pracy w sektorze usług rynkowych 

W gospodarce gminy Polanka Wielka przeważają branże tradycyjne, słabo rozwinięte są branże tworzące miejsca pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych. Jednym z głównych problemów jest brak strategicznych inwestorów, większych i nowoczesnych zakładów pracy, niedostateczny rozwój branż pozarolniczych. Gmina Polanka Wielka posiada wiele atutów, dzięki którym mogłaby przyciągnąć nowych inwestorów tego typu – bliskość miast przemysłowych, położenie na obszarze wysoko uprzemysłowionym i zurbanizowanym, dostępność komunikacyjna, niedalekie położenie od aglomeracji śląskiej i krakowskiej. 

Aktywność gospodarcza obszaru, liczona jako podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności, jest niska – w 2014 roku wynosiła 736 i była niższa od średniej dla województwa małopolskiego, która wynosiła 1059. Wyższy był także wskaźnik powiatowy.

Szansą na podniesienie aktywności gospodarczej obszaru i zminimalizowanie niekorzystnych zjawisk gospodarczych na terenie gminy Polanka Wielka jest rozwijanie działalności pozarolniczej oraz rozwijanie sektora usług rynkowych, w tym także usług rolniczych, ukierunkowanych na obsługę lokalnych producentów rolnych.