Gmina Polanka Wielka stan na dzień: 30-09-2023

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  177
Liczba zawartych umów o dofinansowanie:    149
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  95

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 317 779,00 zł

W punkcie można uzyskać informacje o przedsięwzięciach kwalifikujących się do dofinansowania, a także pomoc w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu.

Adres punktu:

Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, pokój nr 15

Godziny otwarcia punktu:

Wtorek 7:00 – 12:00

Środa 11:00 – 16:00

Do złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest posiadanie konta użytkownika na portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie lub opcjonalnie adresu e-mail wraz z hasłem w celu utworzenia w/w konta podczas wizyty w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Adres internetowy do założenia konta w generatorze wniosków o dofinansowanie:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 848 80 08 wew. 40

Informacje ogólne o programie „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/

Do złożenia wniosku w programie ,,Czyste powietrze” niezbędne są:

 1. imię i nazwisko,
 2. pesel wnioskodawcy oraz współmałżonka/współmałżonki – jeśli dotyczy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. adres e-mail,
 5. numer działki,
 6. numer księgi wieczystej w nowym formacie (KR1E/00000000/0),
 7. dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku – jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta,
 8. rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku/ lokalu mieszkalnego,
 9. powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku, liczona po zewnętrznym obrysie ścian, a także powierzchnia zewnętrznych schodów, różnego rodzaju dobudówek i nadbudówek, balkonów, tarasów i innych elementów wystających na zewnątrz poza ściany budynku),
 10. powierzchnia budynku/lokalu mieszkalnego wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
 11. jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data najstarszej faktury,
 12. powierzchnia i materiał przegród budowlanych do ocieplenia, powierzchnia okien i drzwi do wymiany – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku,
 13. dochód roczny stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym i rodzaj PIT (rozliczenie podatkowe) – w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania,
 14. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba hektarów przeliczeniowych (wartość można odczytać z decyzji podatkowej) – w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania,
 15. zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania.
 16. zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy LUB zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego –  w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania.