Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka

Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opiniowanie projektu uchwały “Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanka Wielka w 2020 roku”

Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 122 ze zm.) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanka Wielka w 2020 r.”, informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona czytaj dalej

28 Finał WOŚP w Polance Wielkiej

12 stycznia na sali gimnastycznej ZSP w Polance Wielkiej po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Był to 28 finał WOŚP. Wystąpiła Orkiestra Dęta z Polanki Wielkiej, dzieci z przedszkola, formacja taneczna Contra i Elita Lejdis z OCK oraz Grupa Phoenix Światło i Dźwięk. Jednym z  wydarzeń tego popołudnia był mecz piłki nożnej uczniowie kontra rodzice. Złoty puchar odebrali najmłodsi zawodnicy.  Zwycięzcom gratulujemy.

Konsultacje społeczne – program ochrony powietrza województwa małopolskiego

W dniach od 13.01.2020-17.01.2020 odbywać się będą konsultacje społeczne dot.  program ochrony powietrza województwa małopolskiego. W czasie spotkań zostaną zaprezentowane szczegółowe propozycje działań naprawczych i obowiązków dla gmin, powiatów, przedsiębiorców oraz wszystkich mieszkańców.

Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań można przesyłać do 24.01.2020r. na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl

Szczegółowy harmonogram spotkań Pobierz

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 r.

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku w prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży.

Stosowny wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia:

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowychPobierz

można go również znaleźć na stronie:

https://polanka-wielka.pl/urzad-gminy/dzialalnosc-gospodarcza/

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO

Od stycznia 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacana będzie przez mieszkańców Gminy na nowy numer rachunku bankowego:

ABS Bank Spółdzielczy
06 8110 1023 2003 0341 0838 0036

Terminy płatności w 2020 roku nie ulegają zmianom t.j.:
1) Za I kwartał – do dnia 15 marca

2) Za II kwartał – do dnia 15 maja

3) Za III kwartał – do 15 września

4) Za IV kwartał – do 15 listopada

Opłata powinna być uiszczana w kasie banku bądź przelewem na konto w nieprzekraczalnych terminach.

UWAGA: opłata za podatek czytaj dalej