INFORMACJA

Urząd Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2018 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku w  prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży.

Stosowny wzór oświadczenia do pobrania tutaj.

Do dnia 31.01.2018 r. należy również dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ww. ustawy.


Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 02.01.2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r. w Gminie Polanka Wielka.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. z 2016 r. Dz. U. poz. 1817.)

czytaj dalej

Obwieszczenie OŚ.6220.3.2017.KŻ z dnia 29.12.2017 r.

Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości czytaj dalej

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W dniu 28 września 2017 r. Rada Gminy Polanka Wielka podjęła Uchwałę Nr XXXIX/191/2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Polanka Wielka.
Stawki te wynosić będą odpowiednio:
9,00 zł od mieszkańca za czytaj dalej

INFORMACJA

W dniu 22, 28 i 29 grudnia 2017 roku Urząd Gminy Polanka Wielka czynny będzie do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt
(-) Grzegorz Gałgan

Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z planowaną wymianą uszkodzonej podczas wichury sieci wodociągowej  w rejonie ujęcia wody Hajduga przy ul. Zatorskiej 50 w dniu 19 grudnia 2017 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, wystąpią przerwy w dostawie wody.
Przerwy w dostawie wody dotyczyć będą gospodarstw zasilanych w wodę z ujęcia wody Hajduga tj. ul. Północnej od Urzędu Gminy, ul. Długiej do Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kasztanowej, czytaj dalej

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Miastem Oświęcim oraz Gminą Kęty z dniem 15.12.2017 roku rozpoczęli realizację projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim oraz Kęty”.

INFORMACJA Z DOLINY KARPIA

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące naboru 2/2017/G w ramach realizacji projektu grantowego, które miało się odbyć dnia 13 grudnia (środa) 2017 roku o godzinie 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2, z przyczyn organizacyjnych zostaje przeniesione na 14 grudnia (czwartek) 2017 roku.
Miejsce i godzina spotkania pozostaje bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.”