Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Polanka Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Urzędu Gminy Polanka Wielka

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Polanka Wielka

ul. Długa 61

32-607 Polanka Wielka

tel.: 33 84 88 008, 33 84 88 277

e-mail: gmina@polanka-wielka.pl

Data publikacji strony internetowej: 16.02.2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021

Strona internetowa Urzędu Gminy Polanka Wielka jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie internetowej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy;
  2. część z publikowanych plików multimedialnych nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy.

Strona internetowa Urzędu Gminy Polanka Wielka posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,

mapa strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Urzędu Gminy.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Urszula Potoczny

e-mail: urszula.potoczny@polanka-wielka.pl 

telefon: 33 84 88 008 w.32

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Polanka Wielka przy ul. Długiej 61 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

  1. budynek Urzędu Gminy pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do Urzędu Gminy poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych na poziom 0; przejście osób poruszających się na wózku na I piętro możliwe jest – po wezwaniu pracownika przez właściwie oznaczony domofon –  przy użyciu schodołazu,
  2. przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych,
  3. do budynku Urzędu Gminy i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym,
  4. przestrzenie komunikacyjne budynku Urzędu Gminy są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody),
  5. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku – schodołaz,
  6. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablica informacyjna,
  7. w odległości ok. 6 m od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
  8. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji

Dodatkowe informacje:

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na parterze budynku urzędu po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi sekretariatu telefonicznie lub za pomocą domofonu znajdującego się na parterze budynku.

Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie urzędu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji. Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:

1)      przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu w sekretariacie urzędu,

2)      przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: gmina@polanka-wielka.pl,

3)      przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP.

Urząd skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 426).