W związku z odwołaniem spotkania w sprawie budowy kanalizacji, które było planowane na 16.03.2020 roku w Gminnym Centrum Kultury, chcemy przekazać kilka kluczowych informacji co do dalszych postępów prac realizowanych przez firmę „ Machnik”.

Z uwagi na warunki pogodowe ( zima, częste przymrozki, opady deszczu), przez które brak jest możliwości prowadzenia prac w okolicach potoku Szatanek aktualne prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Polance Wielkiej realizowane są w obrębie ulicy Długiej, oraz Północnej jak również ulic, które są ich łącznikami. Z chwilą poprawy warunków pogodowych wykonawca robót budowlanych powróci do prac w okolice ulicy Słonecznej oraz Centrum miejscowości. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej prowadzone są zgodnie z harmonogramem robót. Na bieżąco przed wejściem na poszczególne posesje, przedstawiciele firmy „Machnik” powinni kontaktować się z mieszkańcami, aby uprzedzić o zamiarze dokonywania robót ziemnych, a przed pracami ziemnymi geodeci również reprezentowani przez wykonawcę robót dokonują pomiarów z naniesieniem studni i trasy kolektora kanalizacji. Prosimy, aby każdy z Państwa na swych posesjach sprawdził zgodność umiejscowienia studni w stosunku do projektowanego przyłącza i odpływu z budynku mieszkalnego.

Wszelkie proponowane zmiany w zakresie przebiegu projektowanego kolektora można na bieżąco zgłaszać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka. Zgodnie
z prawem budowlanym dopuszczalne są przesunięcia w projekcie o ile będą to nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu. Ostateczną decyzję podejmuje nadzór autorski projektu, gdzie za jego zgodą będziemy mogli dokonywać jakichkolwiek zmian.

Inwestycja podzielona jest na 5 zadań. W trakcie jej realizacji prace będą wykonywane poszczególnymi zadaniami, które są określone w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji, które wydawane jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu będzie możliwe po zakończeniu budowy poszczególnych zadań, których koszty przypisane są po stronie gminy. Dopiero po uzyskaniu takiego pozwolenia będzie możliwość wykonywania przyłączy do poszczególnych budynków – spodziewany termin wykonywania pierwszych przyłączy to przełom III/IV kwartału 2020 roku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy mają obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba).

Na pewno inwestycja ta wielu mieszkańców przeraża, chociażby ze względu na głębokość prac ziemnych i zniszczeń jakie są dokonywane na wielu posesjach, jednak wszystko to co jest możliwe do odnowienia i usunięcia niedogodności wykonawca robót usuwa na bieżąco.

Mamy nadzieję, że sytuacja związana z pandemią koronowirusa ustąpi w szybkim tempie i będzie można zorganizować spotkanie z mieszkańcami, tak aby rozwiać wiele wątpliwości, niepokojących mieszkańców na etapie budowy.