1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez dowolne przedsiębiorstwo/firmę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności techniczne w zakresie budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej albo przez osobę fizyczną, która podejmuje się wykonania takich prac.
 2. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt (do wglądu
  w Urzędzie Gminy Polanka Wielka) zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 3. Przyłącz kanalizacyjny należy wykonać z rur PCV-U (zalecana norma sztywności SN 8) 
  o średnicy wewnętrznej 160 mm, z zachowaniem normatywnego spadku oraz studni pośrednich.
 4. W miejscach zmiany kierunku trasy przyłącza, zmiany spadków kanału oraz w miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku) należy zabudować studnie rewizyjne tworzywowe fi 315 mm lub fi 425 mm. Na trasie przyłącza nie wolno stosować trójników ani kolanek.
 5. Zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 6. Przyłącz nieruchomości do sieci kanalizacyjnej musi zostać odebrać przez pracownika Urzędu Gminy Polanka Wielka. Planowany termin wykonywania przyłącza należy zgłosić w Urzędzie Gminy Polanka Wielka na co najmniej 2 dni przed planowanymi pracami. 
 7. Przyłącz odbierany jest na podstawie protokołu spisanego pomiędzy właścicielem nieruchomości, Gminą Polanka Wielka oraz przedsiębiorstwem/firmą/osobą fizyczną, która zajmuje się budową przyłącza.
 8. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu. Umowę zawiera się w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
 9. W razie uszkodzenia infrastruktury technicznej podczas wykonywania robót budowlanych związanych z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia tej szkody na własny koszt.