Informacja o możliwości podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach projektu : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka – etap I – część 2 zadanie 1 – 5”.

Gmina Polanka Wielka jako zarządca sieci kanalizacyjnej informuje, że od dnia 22.11.2021r. można przystąpić do podłączenia instalacji wewnętrznej budynku do wybudowanego kolektora głównego bądź posadowionej na posesji studzienki rewizyjnej, według zasad określonych poniżej:

Zasady wykonywania i odbioru przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Polanka Wielka:

 1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez dowolne przedsiębiorstwo/firmę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz umiejętności techniczne w zakresie budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej albo przez osobę fizyczną, która podejmuje się wykonania takich prac.
 2. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt (do wglądu
  w Urzędzie Gminy Polanka Wielka) zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 3. Przyłącz kanalizacyjny należy wykonać z rur PCV-U (zalecana norma sztywności SN 8) o średnicy wewnętrznej 160 mm, z zachowaniem normatywnego spadku oraz studni pośrednich.
 4. W miejscach zmiany kierunku trasy przyłącza, zmiany spadków kanału oraz w miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku) należy zabudować studnie rewizyjne tworzywowe fi 315 mm lub fi 425 mm. Na trasie przyłącza nie wolno stosować trójników ani kolanek.
 5. Zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 6. Przyłącz nieruchomości do sieci kanalizacyjnej musi zostać odebrane przez pracownika Urzędu Gminy Polanka Wielka. Planowany termin wykonywania przyłącza należy zgłosić w Urzędzie Gminy Polanka Wielka na co najmniej 2 dni przed planowanymi pracami. 
 7. Przyłącz odbierany jest na podstawie protokołu spisanego pomiędzy właścicielem nieruchomości, Gminą Polanka Wielka oraz przedsiębiorstwem/firmą/osobą fizyczną, która zajmuje się budową przyłącza.
 8. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków w terminie do 14 dni od dnia podpisania protokołu. Umowę zawiera się w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w pokoju nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
 9. W razie uszkodzenia infrastruktury technicznej podczas wykonywania robót budowlanych związanych z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia tej szkody na własny koszt.

Niniejsza informacja dotyczy mieszkańców następujących ulic, którzy zostali ujęci w projekcie budowlanym:

 • ul. Słoneczna
 • ul. Łąkowa
 • ul. Stroma
 • ul. Kościelna
 • ul. Pałacowa
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Południowa
 • ul. Północna
 • ul. Cicha
 • ul. Krótka
 • ul. Owocowa
 • ul. Nowa
 • ul. Szczytowa
 • ul. Pasternik
 • ul. Polna, Kasztanowa
 • ul. Długa