Data inwestycji: 16.11.2015 – 21.12.2015 r.

Zakres robót: przebudowa drogi gminnej Nr K 510306 ul. Łąkowa  w miejscowości Polanka Wielka w km 0+000 – 0+400,33, która łączy się z jednej strony z drogą powiatową  Nr 1899 K, a z drugiej strony poprzez drogę gminną (ul. Ogrodowa) z drogą wojewódzka Nr 949, w tym w szczególności: rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni; rozbiórka istniejącej kanalizacji; rozebranie przepustów; rozebranie istniejących warstw podbudowy; korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów; budowa kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania); przebudowa, rozbudowa i remont przepustów; wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami; zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego; wykonanie warstw podbudowy pod jezdnie i zjazdy; wykonanie nawierzchni; ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach.

Wartość inwestycji: 749 172,58 zł,  w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa: 374 586,00 zł, a wkład własny z budżetu Gminy Polanka Wielka: 374 586,58 zł