I etap:

Data inwestycji: 24.03.2017 – 14.12.2017 r.

Zakres robót polegał m.in. na: rozebraniu nawierzchni jezdni, zjazdów, rozebraniu istniejących warstw podbudowy jezdni, zjazdów, korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla konstrukcji jezdni, chodnika, poboczy i zjazdów wraz z wywozem gruntu; budowie wpustów deszczowych, budowie studni deszczowych, na projektowanym kanale kanalizacji deszczowej i budowie przykanalików  wraz z odwodnieniem liniowym, zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego, wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika, poboczy, zjazdów, wyspy kanalizującej i peronu, wykonaniu nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika oraz wyspy kanalizującej i peronu, budowie kolektora głównego kanalizacji sanitarnej PCV typu S o śr. 200 mm, budowie przykanalików PCV typu N o śr. 160 mm, montażu studzienek  betonowych o śr.1000 mm, montażu studzienek PE o śr. 600 mm.

Wartość inwestycji: 1 739 387,75 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 796 464,00 zł uzyskane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, a wkład z budżetu Gminy Polanka Wielka: 942 923,75 zł .

II etap:

Data inwestycji: 21.02.2018 – 30.09.2018 r.

Zakres: Inwestycją została objęta droga gminna (klasy L) – ul. Ogrodowa (K510291) zlokalizowana w Polance Wielkiej, w powiecie oświęcimskim. W ramach inwestycji został przebudowany odcinek drogi gminnej nr K510291 od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku od budynku nr 70 przy ul. Ogrodowej do skrzyżowania z ul. Zatorską (DW 949). Zakres nie obejmował przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Ogrodową, jak i skrzyżowania dróg gminnych: ul. Ogrodowej i ul. Łąkowej. Zakres planowanych prac obejmował: rozebraniu nawierzchni jezdni, zjazdów, rozebraniu istniejących warstw podbudowy jezdni, zjazdów, korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla konstrukcji jezdni, chodnika poboczy i zjazdów wraz z wywozem gruntu, budowę wpustów deszczowych, budowę studni deszczowych na projektowanym kanale kanalizacji deszczowej i budowę przykanalików wraz z odwodnieniem liniowym; zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego; wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika, poboczy, zjazdów i peronu, wykonaniu nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika i peronu.

Wartość inwestycji: 1 903 574,46 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 927 462,00 zł uzyskane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, a wkład z budżetu Gminy Polanka Wielka: 960 650,71 zł .