Zakres robót polegał m.in. na: rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni wraz z konstrukcją, rozebraniu istniejącego pobocza wraz z konstrukcją, korytowaniu pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi, wymianie sieci kanalizacji deszczowej, wykonaniu warstw konstrukcyjnych remontowanych elementów, ułożeniu korytek betonowych, krawężników i oporników, wykonaniu warstwy wiążącej jezdni, wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów oraz pobocza, wykonaniu progu zwalniającego, montażu słupków U-12c.

Wartość inwestycji: 205 575,62 zł, w tym wartość dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 164 417,00 zł, a wkład własny z budżetu Gminy Polanka Wielka: 41 158,62 zł