I etap:

Data inwestycji: 10.09.2019 – 16.07.2020 r.

Zakres robót m.in.: dostosowanie do parametrów drogi  klasy G (poszerzeni jezdni), budowa chodnika jednostronnego o szer. 2,00 m, budowa poboczy, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych  z dostosowaniem do przebiegu drogi, budowa zatoki autobusowej, budowa murów oporowych, budowa barier ochronnych, budowa systemu odwodnienia (m.in. kanalizacja opadowa, drenaże, ścieki prefabrykowane). Roboty rozbiórkowe elementów kolidujących z przedmiotową   inwestycją, m.in.: nawierzchnie, przepusty, przepusty pod zjazdami, mury oporowe, bariery stalowe. Przebudowa kolizji istniejącego uzbrojenia z przebiegiem drogi oraz wycinka drzew kolidujących z inwestycją, zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem.

Wartość inwestycji: 1 014 325,29 zł, w tym wartość dofinansowania przez Województwo Małopolskie 557 162,64 zł (z czego 100 000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego), a z budżetu Gminy Polanka Wielka: 457 162,65  zł.

II etap:

Data inwestycji: 18.06.2020 – 31.08.2020 r.

Zakres robót polegał m.in. na odc. 100 km 1+446,00 – 1+760,75 wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz przepustów na pod zjazdami, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów, zabudowę krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – przebudowie ul. Zatorskiej z dostosowaniem do parametrów drogi  klasy G, wykonano pobocza

Wartość inwestycji: 721 519,39 zł, w tym 500 000,00 zł dofinansowania z Województwa Małopolskiego, a z budżetu Gminy Polanka Wielka: 221 519,39 zł.