O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WI.II.7ll 1-8-22-08                                                 Kraków, dnia 20 lutego 2009 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z dyspozycją za wartą w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowa­nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 19.12.2008 r. złożony 22 grudnia 2008 r. (korekta wniosku złożona 23 stycznia 2009 r.) przez Pana Kazimierza Ciochonia, pełnomocnika inwestora: Gmina Polanka Wielka, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka (pełnomocnictwo z 25 sierpnia 2008 r.), w dniu 22 grudnia 2008 r. w tutejszym organie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zamie­rzenia budowlanego pn.: Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudowa drogi woj. Nr 949 w zakresie obejmującym: przebudowę chodnika lewostronnego, kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni i przebudowę zatoki autobusowej w ode. 080 km 2+880 – 4+170 (12+117 – 13 + 395} w m. Polanka Wielka, gmina Polanka Wielka, powiat oświęcimski
–  chodnik w km: 2+880 – 3+299 i 3+380 -4+170
–  kanalizacja deszczowa:
Ø315 mm w km: 2+977-3+287; 3+452 – 3+808; 3+897-4+102
Ø400 mm w km: 4+102-4+118
Ø500 mm w km: 3+287- 3+295; 4+118 – 4+170
-zatoka autobusowa w km: 3+758-3+809
na  działkach nr:  2930/1,   1545/1,   1668/6,   1668/5,   2946/10,   1685/1.   1545/3,   1669/4 obręb
ewidencyjny Polanka Wielka jednostka ewidencyjna Polanka Wielka Gmina.
Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnic­twem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapo­znać się          z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora, i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 pokój 69, w terminie 7 dni od daty otrzyma­nia niniejszego zawiadomienia.
Złożenie pełnomocnictwa podlega przepisom o opłacie skarbowej – ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. o oplocie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), rozporządzenie Mini­stra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)-art. l, 6, 12 cz. IV ustawy §3 rozporządzenia.
Stosownie do art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się. że w toku postę­powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku do­ręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podstawa prawna obwieszczenia – art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane      (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

Autor: wj