Na podstawie art.35 ust.1 i 2, oraz art.37 ust.4   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004r.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Polanka Wielka przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

 

Lp

 

Adres nieruchomości,

Nr KWnr ewid. działkipow. gruntu do wydzierżawieniana okresTermin i sposób płatności czynszu.opis nieruchomości i przeznaczenie działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

ul. Leśników

KW 45431398/86600 m2od dnia 1kwietnia 2009r. do 31grudnia 2010r.do 30 marca każdego roku za dany rok.

Za rok 2009 do końca kwietnia.Częściowo w jednostce UT/US tereny usług turystyki i rekreacji i tereny usług i urządzeń sportu , a częściowo w jednostce R tereny upraw polowych..

Nieruchomość przeznaczona do uprawy rolnej.


1.W/w nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolne.

2.Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona zostanie na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy  co rocznie plus podatek VAT 22%.

3.Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka przez okres 21 dni tj. od dnia 10.03.2009r. do dnia 31.03.2009r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Urząd Gminy Polanka Wielka pok. Nr 6, tel. 8488-008 wew.41.

     Wójt Gminy Polanka Wielka

           /-/ Mariusz Figura

 

Autor: wj