Polanka Wielka, dnia 05 marca 2009 roku

RG- 0051/3/09

PANI
    Anna Osowska- Przewodnicząca Rady Gminy
    Radna/y/ Rady Gminy Polanka Wielka

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
12 marca 2009 roku na godz.12.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Polanka Wielka”
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
7.Wnioski i zapytania radnych.
8.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.
 

Polanka Wielka, dnia 05 marca 2009 roku