Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
16 kwietnia 2009 roku na godz.900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Polanka Wielka, dnia 07 kwietnia 2009 roku

RG – 0051/4/09

         ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
16 kwietnia 2009 roku na godz.900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
5.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w załączniku do uchwały Nr XXII/136/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”.
8.Przyjęcie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Polanka Wielka do realizacji projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Dolinie Górnej Wisły”
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXII/140/08 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 18.12.2008r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka.
11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/98/08 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie: przynależności do Stowarzyszenia Doliny Karpia.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/144/08 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: realizacji inwestycji wieloletniej „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2008.
17.Wnioski i zapytania radnych.
18.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.

Autor: wj