Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza otwarcie procedury wyboru członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Małopolską Radę Pożytku Publicznego powołuje się w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Członkiem Rady może zostać osoba, która: jest czynnym Członkiem organizacji pozarządowej; jest osobą pełnoletnią i wyrazi zgodę na kandydowanie; uzyska 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do Rady pochodzących od innych organizacji pozarządowych. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji są działające na terenie Małopolski organizacje pozarządowe. W celu zachowania regionalnego składu Rady, obszar Województwa Małopolskiego został podzielony na 5 okręgów wyborczych: Kraków, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów. O przynależności do danego okręgu wyborczego decyduje adres siedziby organizacji zgłaszającej lub udzielającej rekomendacji kandydatowi.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD/R wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do 6 maja 2009 r.:
na dzienniku podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, Kraków;
lub przesyłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Urzędu
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić hasło: „Małopolska Rada Pożytku Publicznego II kadencji”.

Szczegółowe „Zasady wyłaniania członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących sektor pozarządowy” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się:
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo;
w Zespole współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kancelaria Urzędu, UMWM, Kraków, ul. Racławicka 56, (pok.408), tel. 012 63 03 241 (240).

Stanowisko lub osoba upoważniona do kontaktu: Małgorzata Dulak – Zespół współpracy z organizacjami pozarządowymi tel. 012 63 03 241 (240).

Za spotkanie wyborcze w okręgu oświęcimskim jest odpowiedzialny Małopolski Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimskim – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków Al. 29 Listopada 75 lok. 3 tel. 012 412 15 24