O g ł o s z e n i e

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka uchwały nr XXV/149/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka w granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61  w terminie do dnia 22 maja 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Polanka Wielka