Wójt Gminy Polanka Wielka   
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ     NIERUCHOMOŚCI 
  
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.),oraz Uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Polanka Wielka  z dnia 26 marca 2007r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka  na nieruchomości osób fizycznych w ciągu drogi gminnej ul. Pasternik, położonych w Polance Wielkiej

Wójt Gminy Polanka Wielka   
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 LPNieruchomość
nr księgi wieczystej
Pow. m²

Ozn.nieruch. wg ewidencji gruntów

 Opis nieruchomości

 Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego

 Cena nieruchomości
 1. 167/14

KR1E/00019972/4

 123 B/PsIV Działka 167/14 nie jest zabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Po przyłączeniu do nieruchomości oznaczonej numerami działek 165/2 i 167/10, które są zabudowane budynkiem handlowo-mieszkalnym, wpłynie na poprawę sposobu korzystania z nieruchomości mającej dostęp do drogi publicznej – ul. Długiej. Nieruchomość objęta w planie jednostką  – UC-tereny usług komercyjnych.    3.800,00zł
+ 22% podatek VAT

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres co najmniej 21 dni tj.: od 6 maja do 28maja 2009r.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.) upływa z dniem 19 czerwca 2009r.                                                                                                                                                                                                       
Po tym okresie nieruchomości zostaną zbyte w drodze bezprzetargowej.
Bliższych informacji udziela Urząd Gminy Polanka Wielka pok.nr 6 w godz.od 9oo do 14oo lub tel.(033) 8488-008 wew.41.                                                                          

     Wójt Gminy
(-) Mariusz Figura