Zarys Projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego w Dolinie Górnej Wisły poprzez wykorzystanie energii słonecznej”.

W ramach podpisanego listu intencyjnego pomiędzy 9 gminami Województwa Małopolskiego w dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Zarys Projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego w Dolinie Górnej Wisły poprzez wykorzystanie energii słonecznej”. Zarys Projektu został przygotowany zgodnie z wytycznymi w ramach Priorytetu 2: Środowisko  i Infrastruktura – obszar tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel 2: Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji. 
Instytucją realizującą jest Gmina Brzeźnica – Lider Projektu w partnerstwie  z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, obejmującego obszar 9 gmin  z Województwa Małopolskiego: Gminy Brzeszcze, Brzeźnica, Czernichów, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz, Polanka Wielka, Stryszów, Tomice oraz Gmina Zator.
Celem projektu jest uzyskanie pomocy finansowej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na zakup i  montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych. Łączna dostępna alokacja środków SPPW na ww. obszar tematyczny to ok. 87,5 mln CHF. Wnioski są obecnie w fazie oceny formalnej dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą (Władzę Wdrażającą Programy Europejskie). Termin zakończenia oceny formalnej wniosków planowany jest na koniec maja.

  Wójt Gminy Polanka Wielka
                /-/ Mariusz Figura