PRZEDSIĘBIORCO !!!

ZAKTUALIZUJ  SWOJE  DOKUMENTY

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 251 poz. 1885)  do dnia 31 grudnia 2009 r. należy dokonać przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców, którzy figurują w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Polanka Wielka o dokonanie ,w wyznaczonym terminie, aktualizacji wpisów .
Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej dokonanie aktualizacji  nie podlega opłacie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka , pokój
nr 12 , tel. kontaktowy 033/8488-008 wew. 33.

Wójt Gminy
/-/  Mariusz Figura