Szkolenie
Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy?

23-24.06.2009r.
godzina 9:30-15:30
Sala Sesyjna Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 24
Wadowice

Praca metodą projektową jest obecnie powszechnie przyjętym sposobem prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Celem szkolenia jest przybliżenie młodym stażem przedstawicielom III sektora zagadnienia przygotowywania projektu oraz opracowania wniosku grantowego – jako podstawowych umiejętności pomocnych w skutecznym działaniu organizacji i pozyskiwaniu środków na realizacje celów statutowych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. W ramach szkolenia zostaną przedstawiane podstawowe źródła finansowania działań organizacji pozarządowych

Program szkolenia:
Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych
– źródła publiczne i prywatne,
– źródła krajowe i europejskie
Definicja projektu
Projekt a proces, działanie rutynowe, program
Projekt własny a projekt współfinansowany przez grantodawców
Etapy tworzenia projektu
Analiza interesariuszy
Analiza problemu
Drzewo problemów
– zdefiniowanie problemu kluczowego,
– zdefiniowanie problemów szczegółowych
– praca warsztatowa w grupach i zaprezentowanie wyników
Drzewo celów
– wyznaczenie celu kluczowego
-wyznaczenie celów szczegółowych i rezultatów
– praca warsztatowa oraz prezentacja wyników
Analiza strategii
– wyznaczenie potencjalnych projektów możliwych do realizacji
– wybór jednego projektu
Analiza ryzyka
– ryzyko warunkowane wewnętrznie i zewnętrznie
Operacjonalizacja celów
– zaprojektowanie działań
– rezultaty „twarde” i „miękkie”
– wskaźniki pomiaru rezultatów miękkich
– praca warsztatowa w grupach, prezentacja wyników prac na forum
Skuteczny zespół projektowy
Jak „wpisać” projekt we wniosek?
– uzasadnienie potrzeby realizacji projektu a drzewo problemów
– wskazanie celu kluczowego i celów szczegółowych a drzewo celów
– grupa docelowa
– opis działań
– opis rezultatów
– opis zarządzania projektem
Budżet i harmonogram – zarys zagadnień
Gdzie szukać informacji na temat źródeł finansowania organizacji?

Formularz szkoleniowy do pobrania >>>

Udział w szkoleniu jest bezpłatny