1.Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym  w roku szkolnym 2009/2010 naukę:

a)w klasach I-III szkoły podstawowej,
b)w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
c)w klasie I gimnazjum.
2.Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:
a)nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
b)przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
3.Wysokość dofinansowania wynosi:
a)do 150 zł – dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
b)do 150 zł – dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
c)do 170 zł – dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
d)do 280 zł – dla uczniów klas I gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV ogólnokształcących szkół baletowych oraz klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych.
4.Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
5.Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.
6.Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon) do wysokości wartości pomocy. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie o zakupie podręczników.  W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Wnioski należ składać w szkołach do 15 września 2009 roku włącznie.

Wniosek do pobrania >>

Wójt Gminy Polanka Wielka
       /-/ Mariusz Figura