Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że w roku bieżącym kontynuuje działania w ramach projektu systemowego „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.  Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W 2009r. w ramach projektu na terenie naszej Gminy realizowany jest Program Aktywności Lokalnej skierowany do rodzin borykających się z problemem alkoholowym oraz przemocą domową. Celem projektu jest objęcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób wykluczonych kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków integracji ze społecznością poprzez skuteczne i nowoczesne usługi. W działaniach związanych z projektem mogą brać osoby bezrobotne w wieku 15-64 lata. W ramach projektu realizowane są nastepujące działania:
zajęcia teraputyczne
poradnictwo specjalistyczne indywidualne i rodzinne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
poradnictwo zawodowe
szkolenie zawodowe
trening podniesienia kompetencji życiowych i zawodowych młodzieży
piknik rodzinny
debata społeczna.

                            Gminni Realizatorzy Projektu

„Czas  aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego