Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzania programu zwalczania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U.nr 74 poz. 631) w celu uzyskania przez stado statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, w stadzie o statusie seronegatywnym (po drugim próbobraniu), przeprowadza się trzecie pobieranie próbek.

Trzecie pobieranie próbek przeprowadza się w stadach zarodowych lub o pełnym cyklu, po upływie od 2 do 6 miesięcy po drugim pobieraniu próbek, które, na podstawie wyników drugiego pobierania próbek, uzyskały status stada seronegatywnego.
Polega ono na:
1. Jednokrotnym badaniu, w jednym czasie, wszystkich loch i knurów w stadzie, pod warunkiem że:
a) świnie, od których pobrano próbki do badań w kierunku choroby Aujeszkyego, zostały indywidualnie i trwale oznakowane przez ich posiadacza, np. za pomocą kolczyków lub tatuażu z indywidualnym numerem (np.: gospodarstwo posiadające trzy lochy oznacza każdą z nich kolejno numerami 1, 2, 3)
b) istnieje możliwość przyporządkowania pobieranej próbki do zwierzęcia, od którego została pobrana.

2. Badaniu w jednym czasie, losowo wybranych tuczników w stadach zarodowych i o pełnym cyklu produkcyjnym

W przypadku braku trwałego, indywidualnego oznakowania zwierząt stada podstawowego przed trzecim pobieraniem próbek, wyznaczony lekarz weterynarii pobiera próbki od wszystkich zwierząt stada podstawowego, a w przypadku otrzymania co najmniej jednego dodatniego wyniku badania, całe stado podstawowe zostaje zabite lub poddane ubojowi bez prawa do odszkodowania.
Natomiast, jeżeli wyniki badań są ujemne, nadanie statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, zostanie uzależnione od wykonania przez posiadacza zwierząt trwałego, indywidualnego oznakowania zwierząt stada podstawowego. Brak decyzji będzie równoznaczny z brakiem możliwości obrotu zwierzętami – nie będzie podstaw do wypisania świadectwa zdrowia.

Na terenie powiatu oświęcimskiego III próbkobranie planowane jest od około 22 czerwca 2009 roku.

Zasady obowiązujące w odniesieniu do przemieszczania świń i materiału biologicznego pomiędzy stadami oraz zwierząt do rzeźni na terenie kraju.
Obrót zwierzętami (materiałem biologicznym) pomiędzy stadami może odbywać się jedynie wtedy, gdy nowe zwierzęta wprowadzone do stada, pochodzą ze stada o równym lub wyższym statusie w odniesieniu do choroby Aujeszkyego.
Zgodnie z w/w rozporządzeniem każdą przesyłkę świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje się w świadectwo zdrowia zarówno przy przemieszczaniu świń między gospodarstwami, z gospodarstwa na targ, jak i z gospodarstwa do rzeźni. Za wystawienie świadectwa zdrowia pobiera się opłaty zgodnie z poz. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. z 2007r. nr 2, poz. 15), czyli 17,00 zł do szt. świń, a powyżej 15 sztuk 1,00 zł za każdą następną sztukę oraz koszty dojazdu do gospodarstwa.
Nie pobiera się opłat za wystawienie świadectwa zdrowia dla świń kierowanych do rzeźni ze stad o statusie stada zakażonego lub zawieszonego (świadectwa z czerwonym paskiem).

Zasady obowiązujące w odniesieniu do przemieszczania świń pomiędzy regionami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
W przypadku przemieszczania świń z regionu prowadzącego program zwalczania (powiat oświęcimski) do regionu wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, mogą być wprowadzone:
– świnie ze stada o statusie stada wolnego od choroby Aujeszkyego, pod warunkiem że przed wprowadzeniem do regionu wolnego świnie te zostały poddane przynajmniej dwóm badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskały wyniki ujemne. Odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni. Badanie drugie powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem (czyli drugie badanie ważne jest 15 dni). Badania muszą być wykonane niezależnie od wcześniejszych badań.

Powiatowy Lekarz Weterynari w Oświęcimiu
Lek.wet. Krzysztof Zieliński