Sesja Rady Gminy Polanka Wielka w dniu 29 czerwca 2009 roku o godz.11.00

Polanka Wielka, dnia 16 czerwca 2009 roku

RG – 0051/5/09
               
ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29 czerwca 2009 roku na godz.1100
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
5.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
9.Informacja do skonsolidowanego bilansu za 2008 rok.
10.Wnioski i zapytania radnych.
11.Zakończenie sesji.