Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że z dniem 18.06.2009 r. uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97 póz. 816).
Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia iż, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, póz. 627 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
31 LIPCA 2009 r. UPŁYNIE TERMIN ROZLICZANIA SIĘ ZA I PÓŁ. 2009 r.
Opłaty wnosi się za:
•     Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu,
•     Pobór wód z własnych ujęć wody podziemne, powierzchniowe,
•   Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m. in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych,
•     Składowanie odpadów.
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty   (ustaloną  według   stawek   obowiązujących   w   okresie,   w   którym   korzystanie ze   środowiska   miało   miejsce)   i   wnosi   ją,   bez   wezwania,   na   rachunek   urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
Zwolnienia z opłat:
Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
•     kwartalna wysokość nie przekracza 200 zł – dotyczy korzystania ze środowiska za okres od IV kwartału 2003 r. do II kwartału 2005 r.,
•     półroczna wysokość nie przekracza 400 zł – dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2005 r..
Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. (12) 63-03-203, 63-03-162, 63-03-163, 63-03-164, 63-03-329.

Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia również iż, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 90 z 2007 r. póz. 607 z późn. zm.) przedsiębiorca podlegający art. l ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
Kogo dotyczy:
Art. 1.1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr l do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 (baterie, akumulatory) i 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.
la. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
l b. W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.
1 c. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1117, z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr l do ustawy rozumie się także:
1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tara pakowane,
2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.
3. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrz wspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy.
Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:
•    Zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
•    Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15).
Więcej  informacji dotyczących opłaty produktowej  znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktowa lub pod nr tel. (12) 63-03-101.
Miejsce składania sprawozdań:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Budżetu i Finansów Ul. Racławicka 56 30-017 Kraków