Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że rozpoczyna się kolejny nabór wniosków   w ramach pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie”.

Kto może uzyskać dofinansowanie kosztów nauki?
Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może otrzymać uczeń niepełnosprawny, który:
1.Posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2.Pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej  (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3.Zamieszkuje na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego w gminie miejsko – wiejskiej lub w mieście do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko – wiejskiej.

UWAGA! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.

W ramach programu przysługują dotacje w wysokości:
na niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum: do 2000,-zł / rok
na niepełnosprawnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej: do 3000,- zł / rok
na niepełnosprawnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej płacącego czesne: do 4000,- zł /rok

Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
Przyznane w ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:
1.zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2.uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
3.związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
4.kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5.wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:
6.opłaty za naukę (czesne),
7.zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania),
8.dojazdów do szkoły.

Uwaga w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego!
Zgodnie z postanowieniami pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI”, dochody brutto na jednego członka rodziny nie mogą przekroczyć 120% najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. W 2009 roku jest to kwota 1 276,00 zł, czyli 120% wynosi 1 531,20 zł.
Osoby, zainteresowane zobowiązane są w terminie do 30 września 2009 roku złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
1.kserokopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2.oświadczeniem o dochodzie,
3.zaświadczeniem ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
4.kserokopią aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnosprawnego ucznia,
5.kserokopią dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.
6.oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza wniosku o dofinansowanie.

Wnioski oraz wszelkie niezbędne dokumenty można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.
Wszelkich informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej  pok. nr 14 lub telefonicznie (33) 8488-008 w. 32

Wójt Gminy Polanka Wielka
      /-/ Mariusz Figura