Nabór na wolne stanowisko SPECJALISTA DS WDRAŻANIA LSR

Zator 16.07.2009r.

Stowarzyszenie Dolina Karpia ogłasza nabór na wolne stanowisko SPECJALISTA DS WDRAŻANIA LSR

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie min. średnie;

2.Min. 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE;

3.Znajomość obsługi komputera;
4.Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

1.Wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie (preferowane o kierunku ekonomicznym, z zarządzania i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrona środowiska, zarządzanie projektami);
2.Komunikatywna znajomość j. angielskiego, lub niemieckiego, lub francuskiego;
3.Dyspozycyjność;
4.Komunikatywność, umiejętność czytelnego przekazywania informacji.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru „Doliny Karpia”;

Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;

Organizacja pracy Rady stowarzyszenia oceniającej projekty;

Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć;

Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną;

Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW;

Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów;
Monitorowanie realizacji umów;

Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu;

Koordynowanie projektów współpracy;

Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów;

Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodnośńi z warunkami Umów o pomoc;
Wykonywanie innych poleceñ kierownika Biura LGD;
Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich kierownikowi Biura;

Planowanie i organizowanie spotkań z wnioskodawcami po uzgodnieniu z kierownikiem Biura LGD;

Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji kierownikowi Biura LGD;

Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji kierownika Biura LGD;

Akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów LGD.

Wymagane dokumenty:

1.list motywacyjny,

2.Życiorys (CV),

3.kserokopie świadectw pracy,

4.kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

5.ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach.

Dokumenty konkursowe można dostarczyć:

  – Przesłać na adres pocztowy siedziby Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Dolina Karpia, 32-640 Zator, ul Rynek 2,

  – Bezpośrednio do siedziby (adres j.w.) w godzinach pracy
  – Pocztą elektroniczną na adres: biuro@dolinakarpia.org

w terminie do 10.08.2009 r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.dolinakarpia.org) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia, Zator, ul. Rynek 2

Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Prezes Zarządu

Franciszek Sałaciak

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Techniczne j Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20 13