Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 lipca 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie ogólnodostępności boiska oraz placu zabaw na terenie szkoły i przedszkola w Polance Wielkiej dla społeczności lokalnej.
3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
4.Przedstawienie informacji o wykonywanych remontach w Szkole Podstawowej – wyjazd na szkołę.
5.Wnioski i zapytania radnych.
6.Zakończenie sesji.