STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

informuje mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego o potrzebie  

SPRAWDZENIA ZGODNOŚCI KSIĄG WIECZYSTYCH
Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. – o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn.zm.)  Starosta Oświęcimski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

W siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 pok. 20 – uruchomiono punkt informacyjno – konsultacyjny, dostępny dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego            w poniedziałek od 800 do 1500,  wtorek  od 800 do 1700 oraz w  piątek od 800 do 1400 (tel. 0-33/844-97-50).

Zakres informacji udzielanych przez punkt informacyjno – konsultacyjny, obejmuje wskazanie:
 – adresu Wydziału Ksiąg Wieczystych, odpowiedniego ze względu na właściwość miejscową;
 – rodzajów dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości;
 – zakresu danych objętych działem II księgi wieczystej i zasad dostępu do tych danych;
 – ewentualnych działań, które mogą zostać podjęte w przypadku niezgodności zapisów w księdze wieczystej.

Szczegółowe informacje, dla osób chcących uregulować stan prawny nieruchomości dostępne są w punkcie informacyjno – konsultacyjnym.