„Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A   „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości                                                                                                        
tel. 012 376 91 00
ul. Kordylewskiego 11
                                                                                                                                        
fax. 012  376 91 20
31-542 Kraków                                                                                                                                          www.mcp.malopolska.pl
                                                                                                                                                   
e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków dla mikroprzedsiębiorstw  w ramach schematu A działania 2.1
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
27.08.2009 r.

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A   „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym. Nabór ma charakter zamknięty.

Na podstawie Ramowego Planu Realizacji Działań wysokość środków przeznaczonych w ramach niniejszego naboru z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi 29 242 500 PLN*

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:
 – rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,
 – działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, 
 – zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz BHP,
 – unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 – modernizację środków produkcji,
 – zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: mikroprzedsiębiorstwa.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesyłać w wersji elektronicznej, korzystając z Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI), a następnie pełną dokumentację – w formie określonej w Regulaminie konkursu – należy dostarczyć osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów, pokój nr 112)
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

w terminie od 17 września do 16 października 2009 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00

Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 października 2009 r. o godz. 16.00. Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pozostałą dokumentacją konkursową, dostępnymi na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl w zakładce „Nabór wniosków”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (012) 37 69 191 oraz drogą elektroniczną – e-mail: info@mcp.malopolska.pl
*Zgodnie z kursem księgowym publikowanym na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) z dnia 30 lipca 2009 r., który wyniósł 4,1775 PLN
Kontakt:
Zespół Informacji i Promocji
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Magdalena Migalska – tel. 012 376 91 10
Marcin Grega – tel. 012 376 91 91
Katarzyna Pikusa  – tel. 012 376 91 93
Magdalena Zyguła – tel. 012 376 91 92