Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2009/2010 przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne)

Przysługuje ona uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Polanka Wielka, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł miesięcznie. (art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów (netto) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się: 207 zł x ilość ha przeliczeniowych).
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
1.Do wniosku należy dołączyć:
1)zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( netto ),
2)odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3)zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, jeśli uczeń pobiera pomoc,
4)oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
5)stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt a – d w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej.

2. Pomoc materialna przysługuje:

1)uczniom szkół (podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych) publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty udział  w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzież upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3)uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4)słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 – stypendium szkolne,
 – zasiłek szkolny.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur. Faktury/rachunki powinny być wystawione na wnioskodawcę.

W roku szkolnym 2009/2010 obowiązują faktury za:

1.zakup podręczników – od czerwca 2009 roku
2.pozostałe materiały szkolne – od sierpnia 2009 roku

Zwrot wydatków następuje do wysokości przyznanego stypendium.

Sposób ustalania wysokości stypendium

1)Uczniowi, w którego rodzinie dochód (netto) na osobę nie przekracza 280,80 zł, może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 51,20 zł za okres od września do października, natomiast za okres od listopada do grudnia w wysokości 72,80 zł
2)Uczniowi, w którego rodzinie dochód (netto) na osobę wynosi 280,80 zł, ale nie przekracza 351,00 zł może być przyznane stypendium szkolne w wysokości 64,00 zł za okres od września do października, natomiast za okres od listopada do grudnia  w wysokości 91,00 zł

4.Stypendium szkolne może być udzielone uprawnionym w formie :
1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,
3)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnym oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia lub odpowiednio dyrektora szkoły/kolegium.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pok. Nr 14  lub poniżej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
5.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2009/2010 i zasiłku szkolnego wraz z załącznikami należy składać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy                w Polance Wielkiej w nieprzekraczalnym  terminie do 15 września 2009 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2009 roku.

Formularz  wniosku o „przyznanie stypendium szkolnego” >>>

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej (pokój nr 14) lub pod Tel. (33) 8488-008 w. 32. 

Podstawa prawna:
1)Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn, zm.),
2)Uchwała Nr XXI/11/05 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka oraz Uchwała Nr VI/47/07 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanka Wielka

Wójt Gminy Polanka Wielka
   /-/ Mariusz Figura