Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz. 774 z późn. zm.) oraz realizując zadania o selekcji ogierów starszych zleconych przez Ministra Rolnictwa dokona w podanych niżej terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów.
Do przeglądu należy obowiązkowo doprowadzić wszystkie ogiery urodzone w 2008 roku i starsze. Właściciele lub dzierżawcy ogierów (państwowych) przedkładają Komisji następujące dokumenty:
1. dla ogierów młodych 1 – 2 letnich – paszport
2. dla ogierów starszych prywatnych lub dzierżawionych
• świadectwo uznania lub wpisu ogiera do ksiąg i paszport
• kserokopia aktualnych badań weterynaryjnych
• dokładne wypełniony grzbiet bloku pokryć klaczy (wykazane wszystkie pokryte w ostatnim sezonie klacze) do zwrotu z potwierdzonym na odwrocie podpisem odbioru świadectwa przez właściciela klaczy, za brak każdej kartki bloku opłata 50 zł. (dzierżawcy ogierów blok zwracają do Stada Ogierów).

Wydanie nowego bloku świadectw uzależnione będzie od rozliczenia się z poprzedniego i przedstawienia pełnej dokumentacji hodowlanej na ogiera. Ogiery do przeglądu należy odpowiednio przygotować (pielęgnacja, charakter korekcja kopyt itp.) i zaprezentować przed Komisją na skórzanym ogłowiu i wodzach. Właścicieli ogierów sprzedanych lub wykastrowanych prosimy o zgłoszenie celem wykreślenia z ewidencji Związku.
Ogiery młode do uznania przedstawić bez podków.
Warunki wpisu młodego ogiera rasy zimnokrwistej do księgi i dopuszczenie do rozrodu:
• wiek minimum 27 miesięcy (ukończone) dla ogierów zimnokrwistych;
• badanie grup krwi ogiera potwierdzające zgodność pochodzenia po ojcu i matce jeżeli klacz uzyskała wpis do księgi po 01.01.2007r. (w tym DNA);
• posiadanie orzeczenia lek. wet. O przydatności do rozrodu, z wynikiem badań w kierunku chorób zakaźnych wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii;
• zaświadczenie o szczepieniu przeciwko grypie, podane co najmniej dwie dawki szczepionki (warunek ten wymagany jest dla ogierów wytypowanych na aukcję);
• ukończenie wstępnej polowej próby zaprzęgowej na aukcji;
• ogiery importowane aby otrzymać wpis do księgi koni rasy zimnokrwistej muszą uzyskać 81 pkt. Bonitacyjnych, w tym za kłodę 14 pkt., kopyta 8, ruch 16;
• ogiery młode muszą spełniać powyższe warunki, o ostatecznym wpisie do ksiąg zdecyduje Komisyjna ocena na aukcji. Minimalne warunki wpisu ogiera do ksiąg : wzrost 155, obwód 210, nadpęć 25 oraz punktacja 77 pkt.;
• Aukcja ogierów zimnokrwistych odbędzie się w dniu 9 października 2009r. (piątek) na terenie Stada Ogierów Klikowa – Tarnów. Aukcja ogierów z uwagi na małą liczbę zgłoszonych ogierów – może zostać odwołana. Ogiery zgłoszone na Aukcję zostaną przedstawione w dniu 10.10.2009r. w Zabajce. Informacja zostanie podana na stronie internetowej: www.ozhk.pl
Obecność ogiera na wystawie – aukcji obowiązkowa pod rygorem nie wpisania do księgi.
Ponadto właściciele ogierów młodych oraz ogierów starszych, którym minął okres ważności badań weterynaryjnych w kierunku chorób zakaźnych informujemy o obowiązku dokonania takich badań w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krakowie wg obowiązujących druków. Właściciele ogierów młodych proponowanych do wpisu, obowiązani są dokonać badania markerów genetycznych na obowiązujących drukach w Laboratorium Grup Krwi w Chorzelowie. „Refundowane” będą badania z protokołami pobranymi i opieczętowanymi przez Związek. Próbówki na pobranie krwi można pobrać w biurze Związku.
Doprowadzenie ogierów na przegląd jest obowiązkowe, dotyczy to reproduktorów uznanych jak i również dzierżawionych.

Podczas przeglądu będzie dokonywany również:
1. opis źrebiąt rocznika 2009r. do paszportu (wraz z matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2008r.) obowiązywać już będzie (zapewne?) czopowanie. Czopowanie dotyczyć będzie koni po raz pierwszy identyfikowanych i zaopatrywanych w paszport po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Źrebięta mogą być czopowane po ukończeniu 60 dni życia, jeśli są dobrze rozwinięte i zdrowe.
2. selekcja źrebiąt rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną;
3. licencja i wpis do ksiąg klaczy młodych z paszportem oraz z świadectwem pokrycia klaczy z 2009r.
4. przegląd klaczy starszych wpisanych do ksiąg z dokumentacją (opłata 10 zł od klaczy).

U W A G A: wszystkie konie i inne koniowate, opisywane po raz pierwszy w celu wstawienia paszportu, będą identyfikowane dodatkowo poprzez wszczepienie transpondera (mikrochipa) w górną część szyi, po lewej stronie. Warunkiem uzyskania paszportu dla konia nie posiadającego numerów identyfikacyjnych rodziców i świadectwa pokrycia klaczy (koni bez pochodzenia – dotyczy również koni starych) jest wykonanie badań krwi w kierunku trzech chorób zakaźnych (nosacizna, niedokrwistość zakaźna, zaraza stadnicza koni).
OZHK informuje wszystkich właścicieli koni, że zgodnie z art. 26 pkt. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/08 z dnia 06 czerwca 2008r. „Koniowate, które urodziły się później niż do dnia 30 czerwca 2009r., ale nie zostały zidentyfikowane do tego dnia zgodnie z decyzjami 93/623/EWG lub 2000/68/WE, muszą zostać zidentyfikowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009r.
Czipowanie jest bezpieczne dla konia, a osoby wykonujące przeszły specjalistyczne przeszkolenie. Jednakże dla prawidłowego wykonania zabiegu konieczne jest przygotowanie konia przez właściciela, tzn: wyczyszczenie, założenie kantaru i unieruchomienie przez dwie osoby. W przypadku braku możliwości identyfikacji koniowatego (zaczopowania) pracownik może odstąpić od identyfikacji, a właściciel koniowatego ponosi koszty związane z przystąpieniem do identyfikacji tego koniowatego.
Wszyscy właściciele koni proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu osobistego.
Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników o miejscu i terminie przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów w tych samych miejscowościach. W trakcie przeglądów osoby pod wpływem alkoholu nie będą obsługiwane.

Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnym świadectwem wpisu do ksiąg oraz aktualną decyzją o dopuszczeniu ogiera do rozrodu naturalnego.
UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem wewnętrznym dla stron w OZHK Kierownik OZHK w Krakowie
Mgr inż. Teresa Pracuch
TERMINARZ PRZEGLĄDÓW JESIENNYCH 2009r. W POWIACIE WADOWICKIM I OŚWIĘCIMSKIM

Godziny przeglądów są podane w przybliżeniu i mogą ulec wahaniom, ze względu na ilość koni opisywanych na wcześniejszych przeglądach. W przypadku braku koni na miejscu przeglądowym, osoby dokonujące opisu po 15 min. od ustalonej godziny odjeżdżają. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszonych koni do paszportów Związek nie będzie dojeżdżał do indywidualnych hodowców.

Data: 03.09.2009r.
– Andrychów godzina 8:30 Pos.pr Mazgaj Piotr
– Sułkowice godzina 10:00 Pos.pr Brzazgacz Józef
– Bulowice, ul. Źródlana godzina 11:30 Pos.pr Gaweł Wacław
– Nowa Wieś, ul. MM Kolbe 29 godzina 13:00 Pos.pr Wąsik Jan
– Polanka Wielka, ul. Długa 260 godzina 14:30Pos.pr. Kliś Bogdan
– Poręba Wielka, ul. Kmietka 8 godzina 15:30 Pos.pr. Borowczyk J. (33 842-88-99)