Sesja Rady Gminy.

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
29 września 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
5.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polance Wielkiej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
9.Przedstawienie opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.
10.Dyskusja na temat dopłat do przedszkola.
11.Wnioski i zapytania radnych.
12.Zakończenie sesji.