ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień:
10 listopada 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
5.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
7.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia aktualizacji „Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011” wraz z „Gminnym Planem Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Polanka Wielka  na rok 2010.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach Priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej na lata 2010-2012”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację projektu pn. „Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach Priorytetu VII POKL Promocja Integracji Społecznej na lata 2010-2012”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie zadania pn. „Budowa chodnika lewostronnego, kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni i przebudowę zatoki autobusowej w km 12+117-13+395 w miejscowości Polanka Wielka”.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Polanka Wielka.
18.Wnioski i zapytania radnych.
19.Zakończenie sesji.