Stowarzyszenie Doliny Karpia informuje, że w ramach 4 osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będzie możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej w zakresie:

1.Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej


2.Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

3.Odnowy i rozwoju wsi

4.Małych projektów

O pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, osoby, które chcą utworzyć bądź rozwinąć własne mikroprzedsiebiorstwo, gminy, instytucje kultury, kościoły, inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Stowarzyszenia Doliny Karpia www.dolinakarpia.org w zakładce KONKURSY.

Kontakt do Stowarzyszenia Doliny Karpia
ul. Rynek 2
32-640 Zator
Tel. 33 841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org