ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka zwołuje na dzień
04 grudnia 2009 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wystąpienie członków zespołu „Polancza”.
4.Wystąpienie Dyrektora GCK- u Polanka Wielka.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach podziału Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej oraz likwidacji powstałego w wyniku podziału Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
7.Wnioski i zapytania radnych.
8.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.