Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza zainteresowanych mieszkańców  Doliny Karpia na szkolenie dotyczące dobrostanu ryb.

Prowadzone ono będzie przez osoby z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 poz. 1193 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
    W myśl powyższego Rozporządzenia przy staraniach o dopłaty wodno-środowiskowe koniecznym jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu lub szkolenia dotyczącego dobrostanu ryb, obejmującego zagadnienia dotyczące:
 – dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego,
 – warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb.

Miejsce szkolenia: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek
Termin: 03. grudnia 2009
Godzina: 10:30
Koszt szkolenia 200 zł./osoby. Płatne przed otrzymaniem certyfikatu na konto Instytutu.
Stowarzyszenie Dolina Karpia nie przyjmuje żadnych opłat w związku z udziałem w ww. szkoleniu!!
Więcej o szkoleniu na stronie Instytutu: http://www.infish.com.pl/?m=glowna&sm=aktualnosci&id=14

Prosimy o zgłoszenia mailowe na adres: biuro@dolinakarpia.org lub faxem pod nr tel. 33/841 05 84.

Jeżeli pozostaną wolne miejsca Stowarzyszenie przewiduje możliwość uczestnictwa osób spoza Doliny Karpia.

Barbara Petek-Matuła
Kierownik Biura