Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

ogłasza
nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Rozpatrywane będą wnioski wpływające z terenu gmin Doliny Karpia tj.: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator.

 

Wnioski można składać na następujące operacje:
1.

Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw.

„Małe Projekty”

 – limit dostępnych środków w 2009 r.: 110 000,00 zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 – limit dostępnych środków w 2009 r.: 290 000,00 zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 – limit dostępnych środków w 2009 r.: 53 000,00 zł

4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 – limit dostępnych środków w 2009 r.: 66 000,00 zł

 

Termin składania wniosków:
od 28 grudnia 2009 r. od godz 9:00 do 26 stycznia 2010 r. do godziny 17.00.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, które mieści się w Zatorze przy ul. Rynek 2.
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Dokumentacja konkursowa:
Pełną dokumentację konkursową można pobrać:
1. w formie papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz w poszczególnych Urzędach Gmin:

 – Urząd Gminy w Brzeźnicy, Brzeźnica 57, 34-114 Brzeźnica,

 – Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek,

 – Urząd Gminy w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka,

 – Urząd Gminy w Przeciszowie, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów,

 – Urząd Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice,

 – Urząd Gminy w Tomicach, Tomice 159, 34-100 Wadowice,

 – Urząd Miejski w Zatorze, ul. Rynek 10, 32-640 Zator.

 

2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia www.dolinakarpia.org oraz na stronach poszczególnych urzędów gmin (www.brzeznica.pl, www.osiek.pl, www.polanka-wielka.pl, www.przeciszow.iap.pl, www.spytkowice.net.pl, www.tomice.pl, www.zator.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru:

 – kryteria wyboru projektów (operacji), w tym lokalne kryteria przyznania pomocy,

 – typ beneficjentów,

 – limit dostępnych środków przeznaczonych na wsparcie finansowe projektów i poziom dofinansowania,

 – formularz wniosku wraz z instrukcją i pozostałymi załącznikami do wniosku

dostępne są:
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, jak również na stronie internetowej www.dolinakarpia.org w zakładce Oś 4 Leader (PROW), a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl

Wnioski składane w ramach ogłoszonego naboru muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru dostępnymi na stronie www.dolinakarpia.org.

LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela Anna Świątek (Specjalista ds. wdrażania LSR) w biurze LGD Stowarzyszenia Dolina Karpia mieszczącym się w Zatorze przy ul. Rynek 2, tel. (33) 841 05 84, tel. kom. 791 934 343, e-mail: biuro@dolinakarpia.org.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne bądź osobiste ustalenie terminu spotkania (terminy dyżurów doradczych dostępne są na stronie www.dolinakarpia.org).