RG – 0051/11/09
               
ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
30 grudnia 2009 roku na godz. 900
sesję Rady Gminy Polanka Wielka

    Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
3.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
5.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
6.Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w drodze darowizny na rzecz Województwa Małopolskiego- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie nieruchomości zajętych pod drogę wojewódzką nr 949 w miejscowości Polanka Wielka, stanowiących własność Gminy Polanka Wielka.
7.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IV/31/07 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 26 marca 2007 r., w sprawie dokonania zmiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polanka Wielka na nieruchomości osób fizycznych w ciągu drogi gminnej ul. Pasternik, celem jej uregulowania.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii”
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości mienia komunalnego oznaczonego nr działek pb. 220, 2440/4, 2440/6, 2443/4, 2444 o łącznej pow. 0,3124 ha, wraz z budynkiem administracyjno-biurowym oraz środkami trwałymi i nietrwałymi na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej.
11.Podjecie uchwały w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej: „Budowa alejek na cmentarzu komunalnym”.
12.Podjecie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2009 rok
15.Wnioski i zapytania radnych.
16.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.