Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 3 lutego 2010 roku, godzinę 14:00 – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Małe projekty”,
– „Odnowa i rozwój wsi”,
– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia  w dniach 28.12.2009 – 26.01.2010 r.

Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:

1.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
2.Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.
3.Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
4.Ocena wniosków złożonych do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (nabór 2009 r.).
5.Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6.Zamknięcie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Biernat