Działając na podstawie § 5 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia zwołuję na dzień 10 lutego 2010 roku, godzinę 15:00 – posiedzenie Rady wynikające z naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– „Małe projekty”,
– „Odnowa i rozwój wsi”,
– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
składanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia  w dniach 28.12.2009 – 26.01.2010 r.

Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia Dolina Karpia:
1.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie jego prawomocności (quorum).
2.Przeprowadzenie wyboru Sekretarza posiedzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Rady.
3.Przedstawienie porządku posiedzenia oraz poddanie go pod głosowanie Rady.
4.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 03.02.2010 r.
5.Ocena według lokalnych kryteriów wyboru wniosków złożonych do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (nabór 2009 r.).
6.Dyskusja dotycząca zmiany lokalnych kryteriów wyboru dla małych projektów oraz operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW 2007-2013.
7.Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8.Zamknięcie posiedzenia Rady

Przewodniczący Rady
Zbigniew Biernat