W związku z podjęciem wspólnej decyzji gmin Dolina Karpia oraz Stowarzyszenia Doliny Karpia o utworzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Doliny Karpia (LSROR) w celu pozyskania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” informujemy, że:

W dniu 17 lutego 2010r. w Zatorze o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze ul. Rynek 2 I piętro odbędzie się kolejne szkolenie informacyjne dla mieszkańców, organizacji, przedsiębiorców zajmujących się hodowlą ryb na terenie Gmin: Zator, Przeciszów Spytkowice, Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka i Tomice w zakresie:
1.Ocena stanu dokumentacji potwierdzającej „rybackość” LGR Dolina Karpia – c.d.

2.Warsztaty nt. budowania LSROR, w tym zebranie kart projektów i danych do diagnozy w zakresie gospodarki rybackiej – c.d.

Spotkanie poprowadzi firma LM Consulting Krzysztof Kwatera.

UWAGA! Organizacje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze zajmujące hodowlą i produkcją ryb prosimy o PILNE dostarczenie do Biura Doliny Karpia lub właściwych Urzędów Gmin dokumentów o których mówiliśmy na poprzednich spotkaniach – potwierdzających „rybackość” niezbędnych do złożenia wniosku t.j.:

1.Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wskazujące na przedmiot działalności.
2.Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
3.Kopia decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy 1.
4.Dane z ewidencji gruntów i budynków odnoszące się do gruntów pod wodami, gruntów pod stawami rybnymi, gruntów pod innymi urządzeniami w gospodarstwie rolnym przeznaczonymi do chowu lub hodowli ryb lub gruntów pod sztucznymi zbiornikami wodnymi lub kopia pozwolenia wodnoprawnego uprawnionego do rybactwa 3.
5.Zaświadczenie o ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie – jeśli dotyczy.
6.Oświadczenie pracodawcy, według wzoru przygotowanego przez Instytucję Zarządzającą, o liczbie zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie rocznych jednostek roboczych
7.(RJR) oraz (jeśli dotyczy) o zatrudnieniu pracowników w miejscu innym, niż jest zarejestrowana działalność pracodawcy.
8.Dokumenty potwierdzające wiedzę z zakresu osi priorytetowej 4 programu operacyjnego.

Osobami oddelegowanymi w poszczególnych Urzędach Gmin Doliny Karpia do realizacji Po Ryby są: Urząd Miejski Zator – Piotr Domagała, Urząd Gminy Przeciszów – Dorota Nykiel, Urząd Gminy Spytkowice – Robert Dziuba, Urząd Gminy Brzeźnica – Kazimierz Mostowik, Urząd Gminy Osiek – Andrzej Sobecki, Urząd Gminy – Barbara Klęczar.

Prosimy wszystkie osoby zainteresowano o niezawodny udział w szkoleniu.

Zapraszamy

Franciszek Sałaciak                                             Zbigniew Biernat
Prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia                  Burmistrz Zatora