Polanka Wielka, dnia 18 luty 2010 roku

RG-0051/2/10
   
ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
25 luty 2010 roku na godz.9.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka
Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
1.Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
2.Sprawozdanie z wykonania i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z realizacji wniosków złożonych na poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o działalności gminy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Polance Wielkiej
6.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr…  w Polance Wielkiej oraz zmiany siedziby Samorządowego Przedszkola Nr…  w Polance Wielkiej
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Polanka Wielka na   2010 rok
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Polanka Wielka na 2010 rok
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na          2010 rok.
10.Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach, awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
11.Sprawozdanie roczne z prac stałych komisji Rady Gminy:
a)Komisji Rewizyjnej
b)Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi,
c)Komisji do spraw Oświaty i Kultury,
d)Komisji ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 13.Wnioski i zapytania radnych.
 14.Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy  w Polance Wielkiej.
Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.