W dniu 2 marca bieżącego roku Gminy Zator, Przeciszów, Brzeźnica oraz Polanka Wielka podpisały porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu „Dolina Karpia – szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny, rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Budżet projektu wynosi 5 000 000 franków szwajcarskich, planowany czas trwania Projektu od stycznia 2010 do grudnia 2015.
Celem głównym programu jest tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia i wysokości dochodów, a poprzez to usunięcie różnic gospodarczych i społecznych regionu – poprawa jakości życia mieszkańców i docelowo zrównanie poziomu w odniesieniu do lepiej rozwiniętych krajów i regionów Unii Europejskiej.
Celami szczegółowymi programu są tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na obszarach rolniczych, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej, podniesienie potencjału gospodarczego podregionu w oparciu o produkt lokalny ‘Karp Zatorski”, wzrost konkurencyjności istniejących podmiotów gospodarczych poprzez stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii produkcji, wyzwalanie inicjatyw społecznych i kulturalnych, rozwój turystyki, agroturystyki specjalistycznego w tym ekologicznego rolnictwa, wsparcie dla nowych podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą czy spółdzielczą lub dla podmiotów tworzących dodatkowe miejsca pracy, wzmocnienie zasobów ludzkich w tym młodzieży w oparciu o zorganizowane kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod nauczania na odległość (Internet), doskonalenie kadr małych  i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz lokalnej gospodarki poprzez dostosowanie technologiczne i marketingowe do wymogów konkurencji  rynkowej, poprawa i rozwój infrastruktury wiejskiej i turystycznej, zwiększenie nakładów inwestycyjnych na małą przedsiębiorczość na trenach wiejskich, promocja życia na wsi, rozbudowa, modernizacja i adaptacja małych obiektów produkcyjno-usługowych, zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia, wzmocnienie instytucjonalne partnerstwa Dolina Karpia, zrównoważony rozwój obszaru Dolina Karpia.